Garantie voorwaarden

Geldig vanaf: 16-08-2017

Artikel 1. Definities

 1. In deze garantievoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Krush Bikes: de gebruiker van deze garantievoorwaarden: Krush Bikes B.V. gevestigd aan de Stationsstraat 10 te Steenwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 69378134;

b. klant: de persoon die een product bij Krush Bikes heeft besteld;

c. product: het product dat door Krush Bikes is geleverd.

d. gebrek(en): constructie en/of materiaalfouten aan het product dat door Krush Bikes is geleverd.

Artikel 2. Definities

 1. Eventuele afwijkingen op deze garantievoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

Artikel 3. Definities

 1. Krush Bikes verleent 24 maanden garantie op gebreken aan het product.
 2. De factuur is het garantiebewijs.
 3. De garantie vangt aan op de leveringsdatum. Staat op de factuur geen leveringsdatum, dan vangt de garantie aan op de factuurdatum.
 4. Indien de klant aan Krush Bikes kenbaar maakt dat het product een gebrek bevat en Krush Bikes de garantieclaim van de klant accepteert, dan zal Krush Bikes binnen een redelijke termijn, naar zijn keuze, het product repareren of een of meerdere vervangende producten/onderdelen naar de klant opsturen. De hieruit voortvloeiende kosten (voorrijkosten, arbeidsloon en kosten van onderdelen) zijn voor rekening van Krush Bikes, tenzij artikel 3.5 van toepassing is. Indien Krush Bikes reparatiewerkzaamheden bij de klant uitvoert, dan heeft Krush Bikes het recht de onderdelen die hij vervangt mee te nemen en dan wordt Krush Bikes weer de eigenaar van deze onderdelen.
 5. Indien reparatiewerkzaamheden uitgevoerd dienen te worden aan het product buiten Nederland, dan heeft Krush Bikes het recht voorrijkosten aan de klant in rekening te brengen of dan kan Krush Bikes van de klant verlangen dat de klant het product op kosten van de klant transporteert of laat transporteren naar Krush Bikes. Voordat Krush Bikes overgaat tot het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden buiten Nederland wordt de klant op de hoogte gesteld van de voorrijkosten.
 6. De klant dient te allen tijde Krush Bikes de mogelijkheid te geven reparatiewerkzaamheden in het kader van een garantieclaim uit te voeren. De kosten van reparatiewerkzaamheden aan het product die de klant door een derde heeft laten uitvoeren worden niet door Krush Bikes vergoed.
 7. Heeft een derde, zonder voorafgaande toestemming van Krush Bikes, (reparatie)werkzaamheden aan het product uitgevoerd die schade en/of gebreken aan het product tot gevolg hebben, dan komt de garantie te vervallen en kan de klant geen beroep meer doen op de garantie.
 8. Onder de garantie valt niet het vergoeden van kosten voor vervangend vervoer en van reiskosten.
 9. De garantie omvat geen verdergaand recht op schadevergoeding jegens Krush Bikes. De aansprakelijkheid van Krush Bikes is te allen tijde beperkt tot hetgeen is opgenomen in artikel 15 van de algemene voorwaarden van Krush Bikes.
 10. Het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden of het leveren van een of meerdere vervangende producten/onderdelen in het kader van de garantie verlengt de garantieperiode niet.
 11. Een verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover Krush Bikes kan doen gelden.
 12. De garantie is niet van toepassing op:
  a. verbruiksonderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, zoals banden, remblokken, remkabels, kettingen en tandwielen;
  b. cosmetische schade, zoals corrosie en krassen en deuken ontstaan door vernieling, een botsing en/of vallen, tenzij deze zijn veroorzaakt door een materiaal- of productiefout.
 13. De garantie op het product is te allen tijde beperkt tot de fabrieksgarantie die door de fabrikant op het product wordt gegeven.

Artikel 4. Verplichtingen van de klant

 1. Na constatering van een gebrek aan het product, mag het product niet meer gebruikt worden, tenzij er sprake is van een dermate klein gebrek dat het gebruik van het product geen risico voor gevaar of ongelukken met zich meebrengt of dat het verder gebruiken van het product geen gevolgschade of extra schade aan het product met zich meebrengt of met zich mee kan brengen.
 2. Indien de klant twijfelt of het gebruik van het product de bovengenoemde risico’s met zich mee kan brengen, dan dient de klant voorafgaand aan het gebruik van het product contact op te nemen met Krush Bikes.

Artikel 5. Beroep op garantie

 1. Indien de klant een beroep wenst te doen op de garantie, dan dient de klant dat zo spoedig mogelijk nadat de klant het gebrek aan het product heeft ontdekt aan de klantenservice van Krush Bikes kenbaar te maken. De klantenservice van Krush Bikes is bereikbaar via:
  • het e-mailadres: info@krush-bikes.com;
  • het telefoonnummer: 0521-523225;
  • de chatfunctie op de website.
 2. De klant dient duidelijk aan te geven wat het gebrek is dat verholpen dient te worden en de klant dient op verzoek van Krush Bikes een kopie van de factuur van het product waarop de garantieclaim betrekking heeft aan Krush Bikes te verstrekken.
 3. De klant is verplicht Krush Bikes de mogelijkheid te geven om de garantieclaim te onderzoeken. Het feit dat Krush Bikes overgaat tot het onderzoeken van de garantieclaim betekent niet dat Krush Bikes de garantieclaim accepteert.
 4. De klant kan geen beroep op de garantie doen zolang de klant niet aan al zijn financiƫle verplichtingen jegens Krush Bikes heeft voldaan.
 5. Een beroep op de garantie schort de betalingsverplichting van de klant niet op.

Artikel 6. Afwijzen van garantieclaim

 1. Een beroep op de garantie wordt afgewezen en klachten over het geleverde product worden niet (verder) in behandeling genomen indien:
  • het product niet is gebruikt overeenkomstig de gebruiksinstructies;
  • gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik van het product;
  • schade aan het product is veroorzaakt door de klant of door derden (vernieling);
  • het product niet is gebruikt voor het doel waarvoor het product geproduceerd is;
  • schade aan het product is veroorzaakt door vallen en/of een botsing;
  • gebreken aan het product veroorzaakt zijn door van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, waterschade, ontploffingen, terrorisme, reinigingsmiddelen, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen, weersomstandigheden, strooizout en steenslag;
  • gebreken het gevolg zijn van componenten en/of producten die niet door Krush Bikes zijn geleverd.
 2. Indien tijdens het onderzoeken van de garantieclaim blijkt dat de klant ingevolge deze garantievoorwaarden geen beroep op de garantie toekomt, dan wordt dat zo spoedig mogelijk aan de klant kenbaar gemaakt.

Artikel 7. Kosten (reparatie)werkzaamheden die buiten de garantie vallen

 1. Indien Krush Bikes (reparatie)werkzaamheden uitvoert of laat uitvoeren aan het product die buiten de garantie vallen, zoals o.a. het verhelpen van gebreken of schades die het gevolg zijn van omstandigheden zoals omschreven in artikel 6.1 of het verhelpen van gebreken of schade na het verstrijken van de garantieperiode, dan worden alle kosten van deze (reparatie)werkzaamheden aan de klant in rekening gebracht. Alvorens deze (reparatie)werkzaamheden worden uitgevoerd, zal een zo nauwkeurig mogelijke kostenbegroting worden opgesteld. Desgevraagd zal deze begroting via de e-mail aan de klant worden overlegd.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de (reparatie)werkzaamheden aan het product duidelijk wordt dat de kostenbegroting aanzienlijk zal worden overschreden, dan zal Krush Bikes overleg plegen met de klant.
 3. De klant ontvangt een gespecificeerde rekening met betrekking tot de uitgevoerde reparatie.